Bạn tham gia quỹ học bỗng lần đầu?

26-10-2014

Nên tham khảo các thông tin hoạt động của Quỹ tại đây: http://hanhtrinhuocmo.com/hoi-dap trước khi trở thành mạnh thường quân hay tình nguyện viên của Quỹ.

  1.  Đối tượng quỹ học bổng này là ai? Có file đính kèm
  2.  Cách trao và nhận học bổng
  3.  Nguồn quỹ trao học bổng cho các em?
  4.  Làm sao tôi theo dõi được số tiền tôi ủng hộ và hoạt động của quỹ 
  5.  Làm sao tôi biết được tiền tôi mua sản phẩm hoặc ủng hộ được dùng để trao học bổng? 
  6.  Tôi sẽ tham gia ủng hộ quỹ bằng cách nào?