DANH SÁCH ỦNG HỘ GẦN NHẤT

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG THÁNG

Số tiền quyên góp từ ủng hộ em nhỏ 0%

Đã nhận tiền: 0 Chưa nhận tiền: 0

Số tiền quyên tóp từ bán hàng 0%

Đã nhận tiền: 0 Chưa nhận tiền: 0

BÁO CÁO CÁC HOẠT ĐỘNG QUỸ

Mục tiêu cần đạt trong tháng 0%

Đã đạt: 0 Chưa đạt: 20,000,000

Hoàn cảnh giúp đỡ 100%

11 hoàn cảnh đã xác minh 0 hoàn cảnh chưa xác minh

Thành viên 98%

Mạnh thường quân: 62 Tình nguyện viên: 1

Suất học bổng trong tháng 40%

Đã đạt: 12 suất Chưa đạt: 18 suất